Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Generelt Invasive arter
| |
Søerne
Søbredden
De fredede omgivelser
Invasive arter
Særlige naturtyper og arter
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Invasive arter

Mål

 

Spredning af invasive arter ønskes hindret. Der er fokus på kæmpebjørneklo, kæmpepileurt, japansk pileurt, kæmpebalsamin, sildig- og canadisk gyldenris, rød hestehov, alm. bærmispel og mink.

Bekæmpelsen kan ske i et samarbejde mellem frivillige og kommunen på de offentlige matrikler i fredningsområdet. Bekæmpelse af invasive arter er for mange arters vedkommende på forsøgsbasis. Bekæmpelsesmetoderne kan derfor ændre sig i plejeplansperioden alt efter anbefalinger fra f.eks Naturstyrelsen.

I Gladsaxe Kommune er det et mål i fredningsområdet at få udryddet kæmpebjørneklo, kæmpe- og japansk pileurt samt begrænse udbredelsen af øvrige invasive arter. Ud over de ovennævnte plantearter, er det ønsket at kortlægge en række andre invasive plante- og dyrearter.

 

Retningslinjer

 

  • Kæmpebjørneklo: skal i Gladsaxe Kommune bekæmpes i henhold til de metoder, der er beskrevet i Gladsaxe Kommunes indsatsplan for kæmpebjørneklo.
  • Bekæmpelsen af:
  • kæmpepileurt og japansk pileurt: skal altid ske med de bedst egnede metoder afhængig af bestandens størrelse og beliggenhed. Naturstyrelses pjece kan læses pdf japanskpileurtogkmpepileurt_endeligrapport.pdf (5.6 MB)
  • Kæmpebalsamin: skal altid foretages med de bedst egnede metoder afhængig af bestandens størrelse og beliggenhed jf. Naturstyrelsens anbefalinger.
  • Sildig og canadisk gyldenris: skal altid ske med de bedst egnede metoder afhængig af bestandens størrelse og beliggenhed jf. Naturstyrelsens anbefalinger.
  • Rød hestehov: findes i fredningsområdet, men i begrænset omfang langs søbredderne. Bestanden må ikke brede sig men egentlig bekæmpelse er ikke planlagt i denne planperiode.
  • Alm.bærmispel: kan bekæmpes ved beskæring jf. Naturstyrelsens anbefalinger.
  • Mink: fælder udlånes i Gladsaxe Kommune til bekæmpelse af mink. I LyngbyTaarbæk Kommune kan der rettes henvendelse til kommunen, for nærmere information.
  • I søerne findes desuden både almindelig og smalbladet vandpest. De forekommer kun i begrænset omfang i Bagsværd Sø og Lyngby Sø, og udgør idag ikke en trussel for søenes økologi.

Klik på kortet for at åbne GIS kort