Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Baggrund Planer og lovgivning
| |
Planer og lovgivning
Relevante links og dokumenter
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Planer og lovgivning

Følgende love og planer har betydning for plejeplanen

 

 • Naturbeskyttelsesloven. Loven fastsætter de beskyttede naturtyper i § 3, som er søer, åer, moser, enge og overdrev. Deres tilstand må ikke ændres. Loven fastsætter desuden sø- og åbeskyttelseslinjer i § 16 og skovbeskyttelseslinjer i § 17. Nogle steder er beskyttelseslinjerne reduceret. Se de beskyttede områder på kort.
 • Vandløbsloven fastsætter regler for blandt andet reguleringer af vandløb. Bagsværd Sø og Lyngby Sø er også omfattet af vandløbslovens regler.
 • Skovloven fastsætter regler om fredsskov, d.v.s. at de udpegede skovområder skal opretholdes som skov.
 • Museumsloven fastsætter regler for beskyttelsen af fortidsminder og sten og jorddiger.
 • Statens vandplaner 2010-2015 har til formål, at sikre at overfladevand og grundvand opnår en god økologisk tilstand.
 • Fingerplan 2013 beskriver fredningsområdet som en del af de indre grønne kiler, med undtagelsen af sydsiden af Lyngby Sø, som er tildelt det ydre storbyområde (byfingrerne).
 • Gladsaxes Kommuneplan 2013 beskriver det fredede område som rekreativt område, der både er en del af den grønne struktur i kommunen, samt et bevaringsværdigt landskab, som ikke må forringes med indgreb i form af bebyggelse, anlæg, ændret arealanvendelse mm. Ligeledes er området del af et større område med særlige drikkevandsinteresser.
 • I Gladsaxe Kommune gælder lokalplaner 71, 74 og 198 i fredningsområdet.
 • Gladsaxe Kommunes spildevandsplan beskriver hvordan kommunen vil minimere risikoen for udledning af spildevand til vandområder og har til mål at adskille husspildevand og regnvand fra vejarealer.
 • Gladsaxe Kommunes Naturplan 2010-2015 beskriver kommunens visioner for udvalgte grønne områder, f.eks. Bagsværd Sø, Aldershvile Slotspark og Hareskoven.
 • Lyngby-Taarbæks Kommuneplan 2013
 • I Lyngby-Taarbæks Kommune gælder lokalplaner 5, 29, 203, 194
 • Lyngby-Taarbæks Kommune Spildevandsplan 2014-2018