Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Delområder Bagsværd Sø
| |
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Aldershvile Slotspark
Haraldsgave
Regattaområdet
Aldershvile Skov
Lyngby Åmose
Areal nord for Lyngby Åmose
Nybropynten
Folkeparken og promenaden
Sophienholm
Marienborg
Øvrige ejendomme ved Nybrovej
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Bagsværd Sø

Plejemyndighed: Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Furesø Kommune

 

Mål

Bagsværd Sø skal være et spændende naturområde med alsidigt plante- og dyreliv. Bagsværd Sø er inde i en gunstig udvikling med en forbedring af vandkvaliteten og en fremgang i undervandsvegetationen. Vandet skal være klart med en veludviklet bredvegetation, der giver fugle, fisk og smådyr gode muligheder for at yngle og søge føde. Søens undervandsvegetation skal være veludviklet med mange arter. Det er målet, at Bagsværd Sø udvikler sig mod en renere sø med god vandkvalitet og naturlig balance så den fremadrettet kan leve op til EU's målsætning om god økologisk tilstand.

Bagsværd Sø skal være et attraktivt rekreativt område, hvor der er plads til både elitesportsudøvere, de organiserede ro- og kajakaktiviteter, samt de uorganiserede friluftsaktiviteter. Bådfarten skal fortsat have sin rute på søen. Aktiviteterne skal ske i respekt for søens plante- og dyreliv.

Den lille ø Gåseholm skal bevares som raste- og ynglested for det rige fugleliv. Gåseholm henligger uforstyrret uden pleje. I fuglenes yngletid fra 1. marts til 31. juli er det ikke tilladt at sejle nærmere end 50 m fra øen eller går i land på holmen.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

Handlinger

 

  • Søens vegetation kan plejes i overensstemmelse med Retningslinjer for pleje af vegetation i Bagsværd Sø og Lyngby Sø.
  • Søens vandkvalitet og udbredelsen af undervandsplanterne registreres løbende for at følge søens udvikling.

 

Status

Bagsværd Sø dækker et areal på 119 hektar og er en del af Mølleåsystemet. Det er en lavvandet, næringsrig sø med en gennemsnitlig dybde på 2,0 meter og en maksimal dybde på 3,5 meter. Vandstanden er relativt konstant og reguleres af sluse ved Lyngby Mølle i Lyngby Sø.

Bagsværd Sø er beskyttet som sø efter Naturbeskyttelsesloven § 3, og dermed beskyttet mod tilstandsændringer. Ligeledes er området udpeget som regionalt friluftsområde og er Gladsaxe Kommunes mest anvendte naturområde.

Da der er tale om et naturbeskyttet område skal plejen ske efter en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 og på en sådan måde at plejen ikke hindre søen i at opnå en god økologisk tilstand.

På søen ligger Danmarks Rostadion. Bagsværd Sø anvendes både af den organiserede idræt og til en lang række frilufts aktiviteter.

Søen ligger i både Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Furesø Kommune. Den ejes af Gladsaxe Kommune.

Natur

Undervandsplanterne i Bagsværd Sø har dækket ca. 17 % af hele søens areal i 2014, hvilket er det samme resultat som undersøgelser i 2013 viste. Undervandsplanterne blev første gang registreret i søen i 2008 efter de har været forsvundet i over 70 år.

Vegetationen er domineret af aks tusindblad. Det er en langskudsplante med stængler, der kan blive op til 2 m lange i sommerperioden. Den er ret hårdfør og selv små stykker af rodstængler kan give nye planter. I de sidste år er der kommet flere arter af undervandsplanter som: tornfrøet hornblad, almindelig og smalbladet vandpest, kransnålalger, kruset vandaks, kredsbladet vandranunkel, undervandsformer af søkogleaks og gul åkande.

Fiskebestanden i søen består af mange skaller og brasen, men der er også en fin bestand af sandart. Fiskesammensætningen viser, at søen ikke er i naturlig balance, da der er for få af de store rovfisk og for mange små fisk.

I området findes yngelsteder for en lang række fugle som gæs, fjordterne og fiskehejrer.

Kultur

Bagsværd Sø anvendes som Danmarks Rostadion. På Bagsværd Sø har der ligget rostadion siden 1930érne. I 1960érne er banerne udvidet i start- og målområdet og tilskuerpladserne blev etableret. Banerne er sidst oprenset i 1986.

Ifølge fredningens bestemmelser skal plejeplanen blandt andet indeholde retningslinjer for beskæring af siv i start- og målområdet. Hensigten er, at søens vegetation ikke skal hindre udøvelse af sikker rosport. Den nødvendige pleje skal kunne ske uden Fredningsnævnets godkendelse. pdf retningslinjer_for_pleje_af_vegetation.pdf (634.3 KB). Plejetiltag skal fortsat ske efter vilkår fastsat i dispensation fra Naturbeskyttelsesloven §3. En dispensation gives på baggrund af en konkret vurdering, som skal sikre at plejen ikke hindrer at søen kan opnå en god økologisk tilstand.

Danmarks Rostadion har en række tekniske installationer, som kan opretholdes permanent uden Fredningsnævnets godkendelse. Det er bøjeanlæg og startanlæg. Ændringer af permanente installationer kræver Fredningsnævnets godkendelse. I følge fredningen kan kommunen træffe afgørelse om øvrige tekniske installationer, som tidstagningshuse, der anvendes i forbindelse med stævner. Det er i øjeblikket praksis at disse placeres på søen i hele sæsonen fra 1. april til 1. november efter kommunens tilladelse. Udenfor sæsonen skal sådanne anlæg nedtages og placeres nær søbredden og klubhusene ved Regattaområdet.

Der kan midlertidigt udlægges flydepontoner i forbindelse med arrangementer. De skal placeres nær søbredden ved klubhusene og kan udlægges fra en uge før til en uge efter konkrete stævner.

Rekreative kvaliteter

De organiserede kano- og kajaksejlere har en række klubber langs søen med adgang til søen med bådebroer. Private kan leje en bådplads ved en af de 5 broer på Aldershvile pynten. Det er også muligt at leje en båd ved bådudlejningen på Nybrovej. Det er generelt ikke tilladt at sejle med motor eller windsurfe ifølge fredningen. Undtaget er blandt andet bådfarten der sejler i rutefart i Bagsværd Sø og Lyngby Sø i sommermånederne og rosportens følgebåde.

Det er tilladt at fiske i Bagsværd Sø. De nærmere bestemmelser fastsættes i Reglementet for Bagsværd Sø.