Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Generelt De fredede omgivelser
| |
Søerne
Søbredden
De fredede omgivelser
Invasive arter
Særlige naturtyper og arter
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

De fredede områder


Mål

 

De fredede offentligt tilgængelige landområder omkring søerne skal være attraktive steder at komme. De forskellige områder skal give et varieret udbud af oplevelser. Der skal være plads til mange former for friluftsliv, der tilgodeser både de private borgere og de organiserede sportsaktiviteter. Der er stor variation i fredningsområdets plejeniveau. Noget plejes som park og andet henligger i vild natur. Under de enkelte delområder er det yderligere beskrevet, hvad de enkelte områder kan tilbyde.

Fredningskendelsen fastsætter en række bestemmelser som kan ses her.

 

Bestemmelser

 • Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages ændringer i eksisterende beplantning eller i terrænet, og der må ikke anlægges veje eller andre anlæg, herunder jordanlæg, medmindre andet fremgår af de følgende bestemmelser. § 2. stk. 1
 • Der må ikke etableres bebyggelse i området, herunder drivhuse, ridehaller, spejderhytter, boder, skure, bådehuse mv. Mindre udvidelser af eksisterende boliger og bebyggelse kan kun finde sted efter Fredningsnævnets dispensation. § 2 Stk. 2.
 • Der må ikke finde permanent deponering eller opfyldning sted inden for fredningsområdet hverken i eller omkring søerne. §2 stk. 4
 • Der kan opstilles borde, bænke, affaldsbeholdere og lignende samt etableres bålpladser til støtte for friluftslivet. For Lyngby Åmose gælder dog, at der ikke må opstilles borde og etableres bålpladser. § 2 Stk. 9.
 • Renovering samt forbedring af eksisterende vej- og spildevandstekniske anlæg er tilladt. § 2 Stk. 12.
 • Vandløbsmyndigheden kan gennemføre de foranstaltninger, der ligger inden for rammerne af de til enhver tid gældende vandløbsregulativer for området. Fredningen er ikke til hinder for, at eksisterende vandløb kan klassificeres som offentlige og vedligeholdes efter et på det tidspunkt udarbejdet vandløbsregulativ. § 2 Stk. 14.
 • Fredningen er ikke til hinder for, at der kan foretages naturgenopretning, som fremmer fredningens formål, eller som er et krav efter EU's vandrammedirektiv, efter Fredningsnævnets nærmere godkendelse eller i henhold til godkendt plejeplan. § 5.
 • Området skal som udgangspunkt holdes åbent og tilgængeligt for offentligheden. I Lyngby Åmose er færdsel uden for stierne dog ikke tilladt af hensyn til naturen og sikkerheden. § 6.
 • Plejemyndigheden kan i plejeplanen af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet fastsætte regler for begrænsning af offentlighedens færdsel i området, herunder begrænsninger i landgangen fra både. § 6 Stk. 2.
 • Offentlighedens adgang reguleres i øvrigt efter Naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til naturen. Det bemærkes, at der ikke er adgang til havearealer. Stk. 4. Eksisterende stier må ikke nedlægges, men kan omlægges i henhold til godkendt plejeplan. § 6 Stk. 3.
 • Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres yderligere stier i området i henhold til godkendt plejeplan. § 6 Stk. 5. Dog undtaget Lyngby Åmose, se delafsnit.
 • Fredningen er ikke til hinder for, at offentlighedens adgang til Marienborgs arealer kan begrænses. § 6 Stk. 6.
 • Tilskuerpladser og dommertårn på matr. 62e Bagsværd kan renoveres og moderniseres. Tilskuerpladserne skal efterfølgende fremstå græsklædte. Der må ikke placeres permanente siddepladser i form af sæder eller bænke på tilskuerpladserne. Projektet kræver Fredningsnævnets dispensation. Midlertidige siddepladser i forbindelse med arrangementer kan etableres efter tilsynsmyndighedens, Gladsaxe Kommunes, forudgående godkendelse. §7 stk. 7