Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser
| |
Om plejeplanen
Generelt
Delområder
Baggrund
Ordbog
Kort
Søg
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser 2016-2020


Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser blev endeligt fredet ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. juni 2013. Plejeplanen skal udmønte fredningskendelsen  og beskrive de tiltag, der er nødvendige for at opfylde fredningens formål jf. § 1

Plejeplan for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser er en fælleskommunal plejeplan, udarbejdet af plejemyndighederne Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Furesø Kommune, Naturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Fredningens formål:

  • at bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter
  • at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv
  • at sikre de kulturhistoriske og geologiske kvaliteter
  • at sikre offentlighedens adgang
  • at sikre og udvikle områdets almene rekreative kvaliteter of friluftsliv, herunder rammerne for rosportsaktiviteter
  • at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning
     

Plejeplanen skal sikre en god balance mellem benyttelse af fredningsområdet og beskyttelse af de mange naturværdier, der ligger i området. 

Plejeplanen beskriver plejen i den 5 årige periode 2016 - 2020.


Læs pdf Fredningskendelsen.pdf (2.1 MB)

 

Godkendt Plejeplan af Januar 2016

pdf godkendt_plejeplan_for_bagsvaerd_soe_og_lyngby_soe_med_omgivelser_januar_2016.pdf (4.8 MB) 

 

Den godkendte plejeplan offentliggøres 19.01.2016, som en afgørelse efter bekendtgørelse 802 af 26. juni 2013 om pleje af fredede arealer. 

Beslutningen om vedtagelse af planen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det kan oplyses at plejeplanen er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, og derfor ikke kan træde i kraft før en afgørelse forelægger.

 

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 78. De klageberettigede er adressaten, grundejere, relevante offentlige myndigheder, samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelses af natur og miljø som hovedformål med flere, se § 86 i samme lov.

 

En eventuel klage skal oprettes direkte på Natur- og Miljøklagenævntes klageportal, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk - søg efter 'Klageportal'. Klagen skal være oprettet på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 16.02.2016.

 

Vi kan oplyse, at det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en eventuel klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet på 500 kr. Nævnet vil opkræve gebyret ved oprettelsen af klagen. Vejledning om gebyrordningen og brug af klageportalen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

 

Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort altså senest den 19.07.2016.

  

Tidligere versioner af plejeplanen kan downloades her:

 

Plejeplan i offentlig høring i perioden 23.05.2015 til 01.09.2015.

pdf offentlig_hoerings_version_af_plejeplan.pdf (3.1 MB)

 

Plejeplan i høring hos Høringsberettigede og interessenter i perioden  03.02.2015-04.03.2015

pdf foerste_hoering_intresenter__agsvaerd_soe_plejeplan_af_03022015.pdf (2 MB)