Invasive arter

Mål

 

Spredning af invasive arter ønskes hindret. Der er fokus på kæmpebjørneklo, kæmpepileurt, japansk pileurt, kæmpebalsamin, sildig- og canadisk gyldenris, rød hestehov, alm. bærmispel og mink.

Bekæmpelsen kan ske i et samarbejde mellem frivillige og kommunen på de offentlige matrikler i fredningsområdet. Bekæmpelse af invasive arter er for mange arters vedkommende på forsøgsbasis. Bekæmpelsesmetoderne kan derfor ændre sig i plejeplansperioden alt efter anbefalinger fra f.eks Naturstyrelsen.

I Gladsaxe Kommune er det et mål i fredningsområdet at få udryddet kæmpebjørneklo, kæmpe- og japansk pileurt samt begrænse udbredelsen af øvrige invasive arter. Ud over de ovennævnte plantearter, er det ønsket at kortlægge en række andre invasive plante- og dyrearter.

 

Retningslinjer

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort