Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Delområder Lyngby Åmose Lysåbne arealer
| |
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Aldershvile Slotspark
Haraldsgave
Regattaområdet
Aldershvile Skov
Lyngby Åmose
Vandområder i Lyngby Åmose
Lysåbne arealer
Skovbeklædte arealer
Areal nord for Lyngby Åmose
Nybropynten
Folkeparken og promenaden
Sophienholm
Marienborg
Øvrige ejendomme ved Nybrovej
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Lysåbne arealer

Mål

 

De eksisterende lysåbne arealer skal, fortsat fremstår lysåbne. Gennem fortsat pleje af naturen, at arbejde hen imod en større robusthed for at bevare og forbedre livsvilkårene for de sjældne og meget sjældne arter af planter, insekter, svampe og naturtyper som arealerne rummer.

Gennem øget viden om hydrologien i mosen, at forbedre disse forhold således at mosen opnår en så naturlig balance som mulig, hvor de mere fugtighedskrævende planter så som blomstersiv og soldug favoriseres, og opvækst af birk, bøg og røn vanskeliggøres.

 

 

Handling

 

  • Fortsat med manuel pleje at rydde og fjerne uønsket opvækst på alle de tre lysåbne områder.
  • Der kan efter nærmere aftale med plejemyndigheden justeres på måden man plejer på såfremt det skønnes at give et bedre resultat
  • På et mindre, nærmere udpeget område af det østligste areal kan man forsøgsvis rydde hyppigere for opvækst af birk, man kan slå med snor på buskrydderen i stedet for klinge.
  • Når det ryddede materiale er af en størrelse så det kan samles op skal dette gøres
  • Fjerne invasive arter, især er alm. bærmispel en trussel for området
  • Man kan i begrænset omfang udvide de ryddede arealer, efter nærmere aftale med myndigheden
  • En hydrologisk undersøgelse vil sandsynligvis give en bedre forståelse for området, og mulighed for, at foretage de relevante og rigtige tiltag for at forbedre arealet.
  • Foryngelse af mosebøllen ved delvis vinterslåning af buskene ca. hvert 6-8 år, og efter aftale i forbindelse med den årlige gennemgang af mosen.
  • Handlinger bliver generelt aftalt ved den årlige gennemgang af Lyngby Åmoses tilstand med deltagelse af repræsentanter fra Danmarks Naturfrednings forening og Lyngby-Taarbæk Kommune

 

Status

 

Allerede i 1930'erne begyndte man at rydde arealer i Lyngby Åmose for, at den ikke skulle gro til, denne rydning er fortsat op gennem tiden og i dag er der 3 områder hvor Lyngby-Taarbæk Kommune løbende foretager naturpleje i form af slåning af opvækst.

Disse tre områder kan ses på kortet som lysåbne arealer. Alle arealer er idag relativt uforstyrrede.

På alle tre lysåbne områder er der i 2014 foretaget botanisk gennemgang og værdisætning af arealerne. Værdisætningerne blev bestemt til henholdsvis II, II og I på en skala fra IV hvor I er den højeste (ud fra teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, udarbejdet af DMU).

Arealerne er af meget høj botanisk værdi med flere rødlistede planter, så som blomstersiv, rundbladet soldug og bukkeblad, derudover ses bl.a tue kæruld, tranebær, hedelyng og diverse spagnummosser.

For at undgå tilgroning bliver der årligt foretaget rydning af opvækst på alle tre arealer, især er opvækst af birk et problem.

Ved plejen er der også fokus på busken mosebølle, som er vært for sommerfuglene bølleblåfugl, grønbusksommerfugl og den sjældne mosehøsommerfugl.