Lysåbne arealer

Mål

 

De eksisterende lysåbne arealer skal, fortsat fremstår lysåbne. Gennem fortsat pleje af naturen, at arbejde hen imod en større robusthed for at bevare og forbedre livsvilkårene for de sjældne og meget sjældne arter af planter, insekter, svampe og naturtyper som arealerne rummer.

Gennem øget viden om hydrologien i mosen, at forbedre disse forhold således at mosen opnår en så naturlig balance som mulig, hvor de mere fugtighedskrævende planter så som blomstersiv og soldug favoriseres, og opvækst af birk, bøg og røn vanskeliggøres.

 

 

Handling

 

 

Status

 

Allerede i 1930'erne begyndte man at rydde arealer i Lyngby Åmose for, at den ikke skulle gro til, denne rydning er fortsat op gennem tiden og i dag er der 3 områder hvor Lyngby-Taarbæk Kommune løbende foretager naturpleje i form af slåning af opvækst.

Disse tre områder kan ses på kortet som lysåbne arealer. Alle arealer er idag relativt uforstyrrede.

På alle tre lysåbne områder er der i 2014 foretaget botanisk gennemgang og værdisætning af arealerne. Værdisætningerne blev bestemt til henholdsvis II, II og I på en skala fra IV hvor I er den højeste (ud fra teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, udarbejdet af DMU).

Arealerne er af meget høj botanisk værdi med flere rødlistede planter, så som blomstersiv, rundbladet soldug og bukkeblad, derudover ses bl.a tue kæruld, tranebær, hedelyng og diverse spagnummosser.

For at undgå tilgroning bliver der årligt foretaget rydning af opvækst på alle tre arealer, især er opvækst af birk et problem.

Ved plejen er der også fokus på busken mosebølle, som er vært for sommerfuglene bølleblåfugl, grønbusksommerfugl og den sjældne mosehøsommerfugl.