Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Delområder Aldershvile Slotspark Aldershvile Slotspark - Åben parkdel
| |
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Aldershvile Slotspark
Aldershvile Slotspark - Åben parkdel
Aldershvile Slotspark - Skovdækket område
Haraldsgave
Regattaområdet
Aldershvile Skov
Lyngby Åmose
Areal nord for Lyngby Åmose
Nybropynten
Folkeparken og promenaden
Sophienholm
Marienborg
Øvrige ejendomme ved Nybrovej
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Aldershvile Slotspark - Åben parkdel

Mål

 

Parkens rekreative kvaliteter skal styrkes og området skal gøres endnu mere attraktivt for borgerne. Her skal der være plads til ophold, leg, motion og arrangementer i smukke omgivelser. Dette skal fremmes ved både at bevare parkens landskabelige præg med slyngede kanaler, solitærtræer, trægrupper og overdrev samtidig med at stedets historiske og kulturelle elementer skal styrkes og fremhæves.

Stedets unikke historie ønskes styrket så ruinen kommer til at fremstå mere markant i landskabet og med en smukkere ankomstplads. På skråningen mod kanalen nord for slottet ryddes beplantningen så der skabes udsigt til kanalen og skoven med de store rododendron.

Græssletten skal have en varieret flora med karakter af overdrev og hede med klippede græsstier. På sigt kan denne pleje foregå med afgræsning i den sydlige del af parken. Foryngelse af solitære træer og trægrupper skal sikres gennem gen- og nyplantning.

For at øge biodiversiteten i området er det et mål at etablere et nyt vandområde i et naturlig lavning tæt på søen (øst for slottet).

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

 

Handlinger


Handlingerne kan opdeles i engangsindgreb og afledt drift.

 

Engangsindgreb:

 • Gladsaxe Kommune vil renovere parkeringsarealet ved Aldershvile Slotspark for at få skabe en smukkere ankomst.
 • Beplantningen omkring slotsruinen fornyes og skal fremadrettet plejes som lav hæk og danne rammen for terrassen ved slottet.
 • Taksbeplantningen nord for slotsruinen skal fældes på skråningen ned til kanalen for at skabe udsigt til skoven. På skråningen etableres ekstensivt græs. 
 • Træopvækst der er til skade for ruinen skal fjernes.
 • Der etableres et nyt vandområde i en naturlige lavning øst for slottet mod Bagsværd Sø.
 • Kanalerne oprenses for blade og dynd. Det oprensede materiale skal afvandes og fjernes fra området.
 • Træopvækst på øen i slotssøen reduceres til 13 opstammede træer.
 • Den eksisterende legeplads udvides og fornys med naturlegepladskarakter.
 • Der udføres i plejeperioden en plan for genplantning af træer for at sikre parkens fremtidige karakter med fritstående store træer og trægrupper.
 • Foryngelse af solitære træer og trægrupper sikres ved gen- og nyplantning af træer.

 

Afledt drift:

 • Hedearealet skal slås efter Naturstyrelsens anbefalinger.
 • Invasive arter skal bekæmpes i parken.
 • Skråningen ned til slotssøen slås 1 gang årligt september-oktober måned. Afklip opsamles og bortskaffes
 • Træopvækst på øen i slotssøen holdes nede så der frit holdes udsigt til Bagsværd Sø.
 • Rørskoven klippes på en lille del af bredden for at skabe udsigt til søen på et udvalgt sted.
 • For at fremme biodiversiteten og overdrevskarakteren skal de sydlige græsarealer mellem stien og de private grunde ved Elmevænget kun klippes én til to gange årligt. Afklippet opsamles og bortskaffes. Overdrevsarealerne må ikke gødes.
 • Øvrige græsarealer fastholder sin pleje som brugsgræs.
 • Under store træer klippes græsset ikke i drypzonen for at beskytte træernes rødder mod skader. Under de øvrige træer fjernes afklippet ikke.
 • Fældning af større træer skal kun ske af sikkerhedsmæssige årsager. Ved efterplantning skal der anvendes de for parken karakteristiske træarter, som bøg, stilkeg
 • og smalbladet lind.
 • Ved indgange fra Elmevænget tilbageskæres buskene Rød Kornel tilbage ca. hvert 3 år.
 • Bredsikring ved stier og broer skal fornys når dette skønnes nødvendigt. Øvrig bredsikring fornyes ikke.

 

 

Status

 

Aldershvile Slotsparks åbne del består dels af selve slotsruinen og parken med isgrottten samt parkeringsarealet foran slottet. Ruinen er fredet som kulturhistorisk minde og plejes af Gladsaxe Kommune.

Natur

Parken ligger som græsareal med store fritstående træer og trægrupper af bøg, stilkeg og smalbladet lind. En lille sø og kanaler bugter sig gennem parken og har forbindelse til Bagsværd Sø. Den lille Sø er en næringsrig sø med en forholdsvis artsrig undervandsvegetation og en del flydebladsvegetation af åkander. Der er et relativt artsrigt smådyrsliv og fem paddearter yngler i søen, herunder den særligt beskyttede art stor vandsalamander (link til afsnittet om særlige arter).

Kanalerne har stedvist et tykt lag blade og dynd, hvilket gør dem lavvandede.

En del af græsarealet er beskyttet som overdrev efter Naturbeskyttelsesloven § 3 grundet en særlig plantesammensætning der er karakteristisk for overdrev. I området findes også enkelte områder med lyng. Ved målrettet pleje af lyngen formodes lyngen at kunne udvikle og brede sig yderligere.

Græsset under de store træer er hidtil blevet slået, hvilket har beskadiget træernes rodnet og græsset vil derfor ikke længere blive slået i træernes drypzone.

På græsarealet syd for ruinen er en lavning som indimellem står vandfyldt.

I området gælder lokalplan 74, hvor området er udlagt til offentlig park og slottet er beskyttet af en 100 meter beskyttelseslinje mod tilstandsændringer.