Aldershvile Slotspark - Åben parkdel

Mål

 

Parkens rekreative kvaliteter skal styrkes og området skal gøres endnu mere attraktivt for borgerne. Her skal der være plads til ophold, leg, motion og arrangementer i smukke omgivelser. Dette skal fremmes ved både at bevare parkens landskabelige præg med slyngede kanaler, solitærtræer, trægrupper og overdrev samtidig med at stedets historiske og kulturelle elementer skal styrkes og fremhæves.

Stedets unikke historie ønskes styrket så ruinen kommer til at fremstå mere markant i landskabet og med en smukkere ankomstplads. På skråningen mod kanalen nord for slottet ryddes beplantningen så der skabes udsigt til kanalen og skoven med de store rododendron.

Græssletten skal have en varieret flora med karakter af overdrev og hede med klippede græsstier. På sigt kan denne pleje foregå med afgræsning i den sydlige del af parken. Foryngelse af solitære træer og trægrupper skal sikres gennem gen- og nyplantning.

For at øge biodiversiteten i området er det et mål at etablere et nyt vandområde i et naturlig lavning tæt på søen (øst for slottet).

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

 

Handlinger


Handlingerne kan opdeles i engangsindgreb og afledt drift.

 

Engangsindgreb:

 

Afledt drift:

 

 

Status

 

Aldershvile Slotsparks åbne del består dels af selve slotsruinen og parken med isgrottten samt parkeringsarealet foran slottet. Ruinen er fredet som kulturhistorisk minde og plejes af Gladsaxe Kommune.

Natur

Parken ligger som græsareal med store fritstående træer og trægrupper af bøg, stilkeg og smalbladet lind. En lille sø og kanaler bugter sig gennem parken og har forbindelse til Bagsværd Sø. Den lille Sø er en næringsrig sø med en forholdsvis artsrig undervandsvegetation og en del flydebladsvegetation af åkander. Der er et relativt artsrigt smådyrsliv og fem paddearter yngler i søen, herunder den særligt beskyttede art stor vandsalamander (link til afsnittet om særlige arter).

Kanalerne har stedvist et tykt lag blade og dynd, hvilket gør dem lavvandede.

En del af græsarealet er beskyttet som overdrev efter Naturbeskyttelsesloven § 3 grundet en særlig plantesammensætning der er karakteristisk for overdrev. I området findes også enkelte områder med lyng. Ved målrettet pleje af lyngen formodes lyngen at kunne udvikle og brede sig yderligere.

Græsset under de store træer er hidtil blevet slået, hvilket har beskadiget træernes rodnet og græsset vil derfor ikke længere blive slået i træernes drypzone.

På græsarealet syd for ruinen er en lavning som indimellem står vandfyldt.

I området gælder lokalplan 74, hvor området er udlagt til offentlig park og slottet er beskyttet af en 100 meter beskyttelseslinje mod tilstandsændringer.