Ordbog

At særligt beskyttede arter er dyr og planter som i alle EU-medlemslande er strengt beskyttede. EU's habitatdirektivet beskriver naturtyper og arter, der skal beskyttes i alle EU-medlemslande. Beskyttelsen indeholder at områder, hvor bilag IV-arter yngler og raster ikke må ødelægges. F.eks. er alle flagermusarter listede på bilag IV i EU's habitatdirektivet. Ellers findes stor vandsalamander og spidssnudet frø som bilag IV-arter i fredningsområdet.

At Rødliste arter er arter som er forsvundet i nyere tid, i fare for at forsvinde, eller sjældne. Ved udarbejdelse af den danske Rødliste bedømmes alle arter herunder også almindelige arter. Den danske Rødliste er således fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter retningslinjer udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation.

At Gul-liste arter omfatter plante- og dyrearter i tilbagegang.

Sortlisten er en liste over arter, der anses for væsentlige invasive arter i Danmark og dermed uønskede. Det er både arter, der forekommer vidt udbredt og arter, der kun forekommer i begrænsede områder. Listen indeholder både arter, der ikke kan bekæmpes og arter, der kan bekæmpes med en begrænset indsats.

Da der ikke foreligger objektive kriterier for udarbejdelsen af en liste over de værste invasive arter, er listen blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, forskere og relevante myndigheder.

Listen er dynamisk og kan ændres. Arter, der endnu ikke forekommer i Danmark og arter, der er til stede, men endnu ikke invasive og hvis udvikling bør følges er listet på Observationslisten. Kilde: Naturstyrelsen

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

EU habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF) har til formål at fremme biodiversiteten i medlemsstaterne ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette sker hovedsagligt gennem udpegning af særlige bevaringsområder, habitatområderne. I habitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper som området er udpeget for.

EU's vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet.

Fredede dyr og plante arter. Dyr og planter der er truede af udryddelse, og derfor ikke samles ind eller slås ihjel, og at planterne ikke må fjernes fra det sted, de vokser op.

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Siv og rørskov når der nævnes siv i fredningen, menes der egentlig rørskov, der udvikler sig i bredzonen af søer, åer og vandhuler, i overgangen fra land til vand. Rørskov består for det meste af tagrør, dunhammer, forskellige stararter og sjældent sivarter. Mange fugle bygger rede og kan finde føde i området. På grund af det tilknyttede fugleliv er indgreb i rørskoven i yngleperioden mellem marts og november kun tilladt med en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Biomanipulation er en række metoder, som anvendes til biologisk restaurering af søer. Metoderne kan medvirke til at bryde den onde cirkel, som søer kommer ind i, når de tilføres for mange næringsstoffer, fx fra by kloakker eller ved udvaskning fra landbrugsjord.

Det nationale overvågningsprogram (NOVANA) tilvejebringer viden om miljø- og naturtilstanden. Formålet er at dokumentere effekterne af den eksisterende miljøindsats, og programmet medvirker til at skabe grundlaget for den fremtidige miljøforvaltning.

Alkalisk er en ældre kemisk betegnelse for basisk. Ordet bruges stadigvæk, idet alkalier (hydroxider af alkalimetaller) opløst i vand hører til de mest anvendte stærke baser. En alkalisk Sø er derved betegnelsen for en basisk sø.

Overdrev er en naturtype der opstår ved vedvarende græsning af et areal, der giver en speciel sammensætning af plantearter.