Søbredden

Mål

 

Søbredden omfatter den fugtige zone mellem land og vand. Det nuværende varierede udtryk, med stejle til flade brinker, veludviklet rørskov, direkte udhængende træer og klippede græsanlæg ønskes bevaret. Rørskov vokser mange steder, startende på søbredden og videre ud i det lave vand.

Bredden af rørskoven varierer meget alt efter søbreddens udformning. Rørskoven er som biotop et vigtigt leve- og ynglested for især mange fugle, insekter og padder. Rørskoven kan stedvis skæres tilbage, af hensyn til de enkelte områders rekreative kvaliteter for friluftsliv og rosportsaktiviteter. Omkring søen er der mange bådebroer, der fortsat skal kunne anvendes, og kan friholdes for rørskov ved beskæring.

De store, gamle træer ved Søbredden skal bevares. Opvækst skal kunne skæres ned for at give udsigt over søen.

Bredsikring kan være til stede, hvor bredden skal sikres mod bølgeslag og erosion, og hvor gangstier skal sikres.

 

Pleje af rørskov

 

For at kunne benytte broerne i søerne og bevare rosportens tilgængelighed til baneanlægget i start- og målområde, kan det være nødvendigt at begrænse rørskovens udbredelse, idet den kan være meget tæt. Det kan ske enten ved skæring af de udgåede tagrør/dunhammer eller ved opgravning af dem med rod om vinteren.

Pleje af rørskov, som er nødvendigt at hensyn til rosporten følger samme retningslinjer som tilgængelighed til broer.

 

Retningslinjer for skæring af rørskov

 

Ved skæring af rørskov skelnes mellem om det foregår i sommerhalvåret eller i vinterhalvåret.

En skæring af udgåede planter i vinterhalvåret i perioden 1. november – 1. marts kan foretages uden en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Her fjernes årets udgåede vækst af rørskov, men nye skud vil vokse op. En vinterskæring skal overholde nedenstående punkter.

En skæring af rørskov i sommerhalvåret kræver altid en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, fordi rørskoven er ynglested for en række dyr. I figur 1 - 3 er illustreret de områder, der normalt gives dispensation til.

En ansøgning skal indeholde beskrivelse af areal og metoder, samt overholde nedenstående punkter.

 

• Skæringen af rørskov skal ske så skånsomt som muligt, så planternes rødder ikke beskadiges, og eventuelle skader på brinker skal reetableres efter endt arbejde.

• Afskåret materiale må ikke placeres inden for § 3 området.

• Skæring af rørskov kræver derudover altid en tilladelse fra Gladsaxe Kommune eller Lyngby-Taarbæk Kommune som ejer.

 

Retningslinjer for opgravning af rørskov omkring broer

 

Ved opgravning af rørskov fjernes rørskoven med rodsystem ned til fast søbund. Ved opgravning af rørskov forstås maskinel fjernelse af rørskov med tilhørende rodsystem.

Opgravning er et større indgreb på søen end skæring, og kræver altid en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Ved opgravning skabes der frit vandspejl i en årrække indtil rørskoven igen breder sig til det opgravede areal. Kommunerne giver, af hensyn til søens dyreliv, ikke dispensation til opgravning af rørskov i sommerhalvåret fra 1. marts – 1. november. I figur 1-3 er illustreret de områder, der normalt kan gives dispensation til. Nedenstående punkter skal overholdes.

• Opgravningen foretages for at kunne opretholde brugen af en bådebro.

• Opgravningen må kun finde sted inden for de i dispensationen aftalte områder.

• Ved opgravning af rørskov må der ud over rørskoven med rodsystem kun fjernes grene og blade. Den faste bund må ikke beskadiges.

• Den inderste del af rørskoven skal bevares ud til 1 m fra vandkanten.

• Sker der skader på brinker og søbund, skal disse reetableres efter endt arbejde efter anvisning fra myndigheden.

• Opgravningen må kun ske i vinterhalvåret 1. november – 1. marts.

• Det opgravede materiale må ikke placeres inden for § 3 området.

 

 

 

 

Figur 1: Figuren viser en typisk tilgroet mindre bådebro. Ved en sådan type bro kan der efter en konkret vurdering meddeles dispensation til skæring eller opgravning af rørskoven, samt skæring af undervandsvegetation i en optil 2 meter bred bræmme på den ene side af broen, som vist på figuren. For at sikre adgang gennem undervandsvegetationen og til broen, kan der meddeles dispensation til at skære undervandsvegetationen i en 2 meter bred bræmme fra enden af broen og til frit vand.

 

Figur 2: Figuren viser en bro med fortøjningspæle til flere både. Her kan der efter en konkret vurdering meddeles dispensation til skæring eller opgravning af rørskov, samt skæring af undervandsvegetation i en optil 8,5 meter bred bræmme på den side af broen, hvor fortøjningspælene er placeret. Hvis der er fortøjningspæle på begge sider af broen, kan der meddeles dispensation til skæring eller opgravning af optil 8,5 meters bræmmer på begge sider. For at sikre adgang gennem undervandsvegetationen og til broen, kan der meddeles dispensation til at skære undervandsvegetationen i en 2 meter bred bræmme fra enden af broen og til frit vand.

 

 

Figur 3: Figuren viser en typisk bro ved en roklub, hvor der skal være plads til, at der kan lægges til med bådtyper med faste årer. Her kan der efter en konkret vurdering meddeles tilladelse til skæring eller opgravning af rørskov samt skæring af undervandsvegetation, i en optil 5 meter bred bræmme på begge sider af broen. For at sikre adgang gennem undervandsvegetationen og til broen, kan der kan der meddeles dispensation til at skæres undervandsvegetationen i en 10 meter bred bræmme fra enden af broen og til frit vand.

 

Øvrige bestemmelser og retningslinjer