Stien langs Lyngby Sø

Mål

 

Stien langs sydsiden af Lyngby Sø skal opretholdes. Stien er kommunal mens området mellem stien og søen udgøres af private matrikler. Det er et mål at zonen mellem stien og søen på sigt skal være fri for invasive arter.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

Handlinger

Handlingerne kan deles op i engangsindgreb og ændringer eller afledt drift.

 

Engangsindgreb:

 

Drift

 

Status

 

Stien er anlagt i 1950 efter ekspropriationskommissionens afgørelse af 26. maj 1950, om at der skal være en offentlig sti, der går hele vejen langs Lyngby Sø fra Folkeparken til Nybro (Stifredning nr. 7).

Fredningen har erstattet stifredningen. Kendelsens bestemmelse om, at de eksisterende hegn mellem Lyngby Sø og stien kun kan udskiftes med levende hegn, og at disse kun må have en højde på 110 cm, er opretholdt.

Stien blev anlagt over private haver og derfor tilhører er en del af arealerne mellem stien og Lyngby Sø stadig de private lodsejere, som har hække og hegn til afgrænsning af deres arealer.

Langs søbredden er en del invasive arter, blandt andet pileurter, som hindrer udsyn over Lyngby Sø. Langs Lyngby Sø er store gamle træer, som skal bevares, men det er hensigtsmæssigt at opvækst beskæres for at der er udsyn over søen.

Stien langs bredden af Lyngby Sø er nogen steder forstærket af bredsikring.