Nybro Åmose

Plejemyndighed: Gladsaxe Kommune

 

Mål

 

Nybro Åmose er et enestående naturområde med et artsrigt dyre-og planteliv som skal sikres og bevares. Fra stien langs Lyngby Sø er der til den ene side mulighed for indkig til mosens urørte natur og over Lyngby Sø til den anden side.

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

 

Handlinger

 

Handlingerne kan deles op i engangsindgreb og ændringer eller afledt drift.

 

Engangsindgreb

 

Drift

Bredsikring skal fornys, hvis nødvendigt af hensyn til den omliggende sti.

Træer kan fældes af sikkerhedsmæssige årsager, men skal ellers ligge urørt.

 

Status

 

Nybro Åmose er et fugtigt skovdækket område med vandfyldte grøfter, tæt bevokset med skovsump af birk og el. Nybro Åmose har været beskyttet som fredskov siden starten af 1800 tallet, hvor skovarealet i Danmark var nede på 23%. Hovedparten af området består af ellesump, men der findes også mere tørre skovtyper og lysåbne pletter med artsrig mosevegetation. Åmosen er hydraulisk forbundet med Lyngby Sø. Ved Gladsaxe Kommunes undersøgelser i 2008 fandtes flere paddearter, herunder spidsnudet frø og stor vandsalamander. I området findes formentligt også flagermus, ligesom den sjældne sumpvindelsnegl kan forventes at findes her.

En sti fører fra Nybrovej til Lyngby Sø forbi klubberne. Stien er anlagt på dæmninger gennem sumpen. Den går videre langs bredden af Lyngby Sø. I området findes der bestande af Japansk Pileurt.

Det er muligt at stige på bådfarten ved åmosens vestligste ende. En bro over Mølleåen fører til Lyngby Åmose.