Haraldsgave

Plejemyndighed: Gladsaxe Kommune

 

Mål

 

De beskyttede moseområder skal forsat henligge uforstyrret, og det karakteristiske plante- og dyreliv skal værnes. Væltede træer i sumpområdet får lov at ligge for at skabe nye lysåbne levesteder for padder og smådyr. Det tørre skovområde ligger ligeledes uforstyrret, dog fjernes enkelte væltede træer, idet man efterlader det døde ved i området, og dermed skaber levesteder for smådyr og vedboende insekter. Spredningen af japansk pileurt er stoppet.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

Handlinger

 

 

Status

 

Den nordlige parkdel af Haraldsgave er omfattet af fredningen, fordi den rummer værdifuld natur i tilknytning til Bagsværd Sø.

Haraldsgave blev bygget som landsted i 1915-1918. Ejendommen er nu er en del af Bagsværd Kostskole. Før dette hørte området under

Aldershvile Slot.

 

Det meste af parkområdet er skovdækket, og på det lavtliggende område mod Bagsværd Sø findes der to moseområder, der er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven § 3. Det vestlige moseområde fremstår som sumpskov med skyggende løvtræer, som rødel, birk, ask og ahorn, og med sumpplanter i underskoven. Væltede træer skaber åbne vandområder, til gavn for padder og smådyr. I foråret 2014 blev japansk pileurt registreret på kanten af sumpområdet. Ved Gladsaxe Kommunes undersøgelse i 2007 fandtes butsnudet frø og lille vandsalamander, som er beskyttet.

Området er ikke offentligt tilgængeligt, men fra stien langs Bagsværd Sø, er der udsyn til området.