Aldershvile Slotspark - Skovdækket område

Mål

Det skovdækkede område skal have et vildtvoksende skov præg og med de menneskeskabte grøfter. Grøfterne skal fortsat fungere som dræning af området. Aldershvilepynten skal tilbyde gode muligheder for at have både liggende og der skal være skærmede opholdsmuligheder i form af borde/bænkesæt, grillplads hvor madpakken kan nydes.

Gennem skoven genetableres en trampesti der forbinder eksisterende træbroer i skoven.

Søgården og tilhørende park ligger som forlængelse af parken om slotsruinen. Fra Søgården er det målet at skabe en udsigtskile til søen, så den historiske bygning igen kan leve op til sit gamle navn: udsigten.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

Handlinger

 

Handlingerne kan opdeles i engangsindgreb og afledt drift.

Engangsindgreb:

 

 

Afledt drift:

 

 

 

Status

 

Det skovdækkede område omfatter skovområdet med grøfter, det tørre skovområde med isgrotten, Slotspavillonen, keglebanen, Aldershvile Pynten samt Søgården.

Skovområdet henligger som fredskov, og har været relativt upåvirket i en længere periode. Skovområdet med grøfter er svært tilgængeligt med dødt ved og væltede træer, hvilket giver gode livsbetingelser for svampe, insekter og fugle. De lavvandede grøfter er ynglested for søens gedder.

Grøfterne i skovdelen er nogle steder tørlagt om sommeren, idet bunden er dækket af mange nedfaldne blade og et tykt lag dynd. Kanalernes vegetation er ikke særlig veludviklet på grund af skygge fra træerne. Smådyrsfaunaen er artsrig. Inde i skoven er der flere ældre broer over grøfterne, nogle er blevet opført i forbindelse med en lege og motionssti fra 1977.

I den sydlige del af skovområdet findes et areal, der er beskyttet som mose efter Naturbeskyttelsesloven § 3. Her vokser blandt andet den relativt sjældne kærmysse.

Slotspavillonen er udlejet til restauratørvirksomhed der har åbent i sommerperioden og for arrangementer hele året. Den har tilkørsel af asfaltvej og parkeringsareal. Ved pynten ligger desuden et bådehus og en Keglebane, som kan lejes til arrangementer.

Kursusejendommen Søgårdens have er fugtigt med udgåede træer.

En asfaltsti forbinder parkeringspladsen ved slotsruinen med Slotspavillonen og ender ved Aldershvilepynten. Mellem Slotspavillonen og pynten er stien hullet og udtjent.

Der er 5 bådebroer ved Aldershvile Pynten hvor det er muligt at leje en bådplads i sommerhalvåret. Området er meget brugt af sports- og fritidsfiskere, og som udgangspunkt for kanosejlads. Pynten er et godt sted, hvor man kan nyde udsigten over det meste af søen.

I lokalplan 74 er området udlagt som skovområde.