Kobberdammene

Mål

 

Kobberdammene ligger forsat som små åndehuller i skoven. Søerne fungerer som vandingssted for skovens dyr og levested for en række padder og fugle. Kobberdammene samt det tilknyttet dyre- og planteliv skal henligge uforstyrret.

 

Handlinger

 

 

Status

 

Kobberdammene består af tre lavvandede søer, der er indbyrdes forbundet: Nordre Kobberdam, Store Kobberdam og Søndre Kobberdam. Alle søerne er næringsrige med en blød og dyndet bund, der er dækket af mange nedfaldne blade. I løbet af sommeren kan en opblomstring af alger, især blågrønalger ses. Den nordlige af kobberdammene blev oprenset i 1991. Det er også her, hvor færrest alger kan ses.

Kobberdammene er et godt ynglested for padder, i de lysåbne dele af søerne. Ved Gladsaxe Kommunes undersøgelser i 2007 blev der observeret seks paddearter, som alle er beskyttet, heraf to særligt beskyttede nemlig spidssnudet frø og stor vandsalamander. Søerne er levested for en række fisk og vandfugle, og skovens dyr benytter søer som vandingssted. Ved søerne fouragerer hele 6 arter af flagermus.

Kobberdammene er gamle tørvegrave, der leverede tørv til såvel Frederiksdal som til borgerne i København. Kobberdammene har højst sandsynligt fået navn efter farven af bøgetræernes blade, der om efteråret får søen til at spejle sig kobbergyldent. Men navnets forbindelse med kobber kan også stamme fra den kobbermølle, der i midten 1600-tallet blev anlagt ved Frederiksdal, og hvor der blev fremstillet en lang række produkter i kobber.

Der er stier rundt om søerne med enkelte borde og bænkesæt, hvorfra der er udsigt over søerne. Som i resten af Aldershvile Skov er færdsel med hund uden snor er tilladt, forudsat at hunden er under fuld kontrol, hvilket betyder, at ledsageren har tæt kontakt til hunden, og at hunden ikke generer andre skovgæster, hunde eller det vilde dyreliv herunder ved at virke truende eller løbe efter dem.

Klik på kortet for at åbne GIS kort